Menu
Ruud Stegers, Gerrit van de Kamp en Wouter Koolmees

Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief over de uitwerking van het Pensioenakkoord ontving. Zie hier de 6e nieuwsbrief VCP: Zichtbaar aan de zijlijn. In deze 7e nieuwsbrief leest u hoe het ervoor staat met de uitwerking van het Pensioenakkoord en de nieuwe wetgeving die hiervoor in de maak is.

Terug aan tafel

In februari heeft de VCP een constructief kritische bijdrage geleverd op het conceptwetsvoorstel dat ter internetconsultatie voorlag. Onze uitgebreide inhoudelijke reactie hebben wij in diverse één op één overleggen met het ministerie besproken, en inmiddels is de VCP ook weer aangesloten op alle reguliere overleggen, die te maken hebben met de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Waar staan we nu?

Begin mei heeft de minister laten weten dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2022 niet haalbaar is en een jaar opschuift. Lees hier de reactie van de VCP hierop. Dat betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen. Aan veel tafels wordt op dit moment gesproken over de diverse onderdelen die te maken hebben met het nieuwe pensioenstelsel. Allereerst zullen wij u een korte terugkoppeling geven van hetgeen wordt uitgewerkt in de Stichting van de Arbeid (StvdA) om vervolgens in te gaan op de vraag waar het staat met de nieuwe wetgeving.

Informatieplatform transitie pensioenakkoord
Achter de schermen wordt door enerzijds SZW en anderzijds de StvdA hard gewerkt aan een informatieplatform voor professionals. Het doel is om verschillende (sub)doelgroepen die te maken krijgen met de uitwerking van het Pensioenakkoord met objectieve informatie te faciliteren bij een efficiënt besluitvormingsproces in de verschillende fases op weg naar het nieuwe pensioenstelsel, dat loopt van 2023 tot aan 2027. SZW zal de algemene informatie op het informatieplatform verzorgen en de StvdA zal op maat gemaakte stappenplannen uitwerken voor verschillende doelgroepen. Ook wij werken mee aan deze grote klus. De verwachting is dat dit uiterlijk begin volgend jaar allemaal live zal gaan. De VCP roept haar bestuurders op, ondanks dat er nog veel uitgewerkt moet worden bijvoorbeeld in lagere regelgeving, wel alvast aan de slag te gaan met het op orde brengen van het benodigde kennisniveau. Denk hierbij kortgezegd aan het bestuderen van alle ins en outs van de conceptwetgeving, het in kaart brengen van rollen en bevoegdheden, de huidige situatie en het voorbereiden op het gewenste te doorlopen proces de komende jaren.

Zelfstandigen en pensioen
In een andere werkgroep van de StvdA wordt gewerkt aan de afspraken die in het Pensioenakkoord zijn gemaakt om de tweede pijler toegankelijker te maken voor zelfstandigen. De StvdA schreef in december een brief aan de minister met de conclusie dat de huidige wet- en regelgeving voor deze afspraken onvoldoende ruimte biedt en dat zij een inventarisatie zou gaan maken hoe die aanvullende mogelijkheden wel gerealiseerd kunnen worden. De werkgroep is enigszins vertraagd en nog maar net echt van start gegaan. De planning is om aan het einde van dit jaar hiertoe een rapportage op te leveren.

Werkgroep werknemers zonder aanvullend pensioen
In juni 2020 heeft de StvdA een aanvalsplan gelanceerd om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan. Hierin staan 22 actiepunten die nu worden uitgewerkt in diverse werkgroepen om ervoor te zorgen dat de 10% werknemers zonder aanvullend pensioen wordt teruggebracht. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat er rondom de Pensioen3Daagse in november vanuit de SER een informatie- en meldpunt wordt gelanceerd, waar werkgevers en werknemers terechtkunnen voor praktische informatie om te komen tot een pensioenregeling en zich kunnen melden wanneer er geen pensioenregeling is.

En de nieuwe wetgeving?

Naast hetgeen wordt uitgewerkt in de StvdA is er natuurlijk in februari een omvattend wetsvoorstel Toekomst Pensioenen openbaar gemaakt ter consultatie. Lees hier de VCP-reactie. SZW heeft de vele honderden reacties die hierop zijn gekomen grotendeels verwerkt in een aangepast wetsvoorstel. Vlak voor de zomer is dit op onderdelen aangepaste wetsvoorstel door SZW voorgelegd voor diverse uitvoerings- en toezichtstoetsen, waarop ook de partijen betrokken bij de uitwerking, waaronder de VCP, hun reactie hebben kunnen geven. Bij uitvoerings- en toezichtstoetsen zijn veel partijen betrokken. Zo is om advies gevraagd van de AFM en DNB (toezichthouders), de Belastingdienst, het ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk), het College voor de Rechten van de Mens en door de Raad van de Rechtspraak. De komende weken zullen de uitkomsten van de reacties, toetsen en adviezen door SZW worden beoordeeld en met sociale partners betrokken bij de uitwerking van het Pensioenakkoord worden besproken. Ook wordt er nog intensief overleg gevoerd de komende weken over nog enkele openstaande punten, denk bijvoorbeeld aan het Transitie-FTK (spelregels gedurende transitie) en de verdere uitwerking van het nabestaandenpensioen. De VCP heeft in haar reactie op Prinsjesdag opgeroepen vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel snel met een transitiekader te komen, zodat er voor werkenden en gepensioneerden perspectief kan ontstaan op indexatie.

Pas na deze fase start de interdepartementale behandeling, ook wel de afstemming betrekkend op meerdere ministeries. Zo zal een wetgevingstoets door het ministerie van V&J plaatsvinden en een constitutionele toets door het ministerie van BZK worden gedaan. Dit alles met nog steeds als doel om het wetsvoorstel aan het einde van het jaar aan de Raad van State te kunnen aanbieden, zodat het begin van 2022 aan de Tweede Kamer ter behandeling kan worden aangeboden en op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Lagere wet- en regelgeving

Naast het wetsvoorstel moet er ook nog veel lagere wet- en regelgeving worden uitgewerkt dat gelijktijdig met het wetsvoorstel per 1 januari 2023 inwerking moet treden. Deze uitwerking dit staat ook voor de komende maanden op de agenda. De VCP heeft eerder in haar consultatiereactie aangegeven dat het voor een gedegen behandeling in de Tweede Kamer noodzakelijk is dat Kamerleden over een integraal wetsvoorstel beschikken met inzicht in de effecten van lagere wet- en regelgeving.

Begrip

Een grote uitdaging bij de stelselherziening is zorgen dat het voor iedereen helder is wat er gaat veranderen. Hoewel er ook nog de nodige zaken in beweging zijn, zijn de hoofdlijnen wel al duidelijk. In mei heeft de VCP een unieke reeks aan video’s naar buiten gebracht om u mee te nemen in het huidige pensioenstelsel, de transitie naar een nieuw pensioenstelsel en uitleg te geven over het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee hoopt de VCP de soms taaie pensioenmaterie voor iedereen inzichtelijk te maken.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws